Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Tác giả : Vahan Janjigian

Giá bán : 30,000 vnđ
Giá giảm : 0%
Còn lại : 30,000 vnđ

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sách Online

Chia sẻ

Vahan Janjigian là ngƣời có đầy đủ các phẩm
chất đặc biệt để viết về Warren Buffett. Tuy “Nhà
hiền triết xứ Omaha” đã là chủ đề của rất nhiều
quyển sách, nhƣng quyển sách của Vahan rất
đặc biệt. Nó không phải là một lá thƣ tình cũng
không phải là một sự chỉ trích hay lăng mạ.
Vahan cũng là một ngƣời lựa chọn cổ phiếu rất
xuất sắc – ông quản lý hai bản tin đầu tƣ Forbes
Special Situation Survey và Forbes Growth
Investor. Ông thể hiện một năng lực thật tuyệt
vời. Những ngƣời nhận hai bản tin này thu đƣợc
nhiều ích lợi từ những phân tích sắc bén, không
cảm tính của Vahan. Do đó, Vahan có đƣợc
những kiến thức sâu sắc để thực sự cảm nhận
đƣợc hiệu quả phi thƣờng của Warren Buffett ở
Tập đoàn Berkshire Hathaway. Ông giải thích
một cách cẩn thận và kiên nhẫn phƣơng pháp
đầu tƣ kỷ luật cao và sự nhìn xa trông rộng của
Buffett cũng nhƣ sự tiến hóa của nó trong quá
trình phát triển tài sản của Berkshire Hathaway.
Nhƣng đây không phải là một bản phân tích
đầy đủ về “hiện tƣợng Buffett” – Vahan đã khéo
léo sử dụng những kiến thức sâu sắc và sự
thành công của con ngƣời vĩ đại này để dạy cho
chúng ta những điều cần biết về đầu tƣ giá trị
nhằm duy trì hiệu quả cao trên thị trƣờng. Vahan
cũng phân tích kỹ lƣỡng những chiến lƣợc đầu
tƣ khác, vì Phố Wall không chỉ tồn tại một cách
đầu tƣ duy nhất.
Rắc rối với hầu hết các nhà đầu tƣ là họ
thƣờng xuyên “nhảy” từ phƣơng pháp này sang
phƣơng pháp khác. Rất ít ngƣời kiên trì nhƣ
Buffett trong việc giữ lại cổ phiếu nhiều năm
trƣớc khi bán đi.
Và cũng có rất ít ngƣời có khả năng áp dụng
một cách nhất quán những chiến lƣợc khác
nhau mà Vahan phân tích trong quyển sách này.
Nếu bạn sẵn sàng dẹp bỏ cảm xúc qua một bên,
quyển sách này sẽ trở thành một kho báu kiến
thức đầu tƣ sâu sắc dành cho bạn.
Không có nhà đầu tƣ nào luôn luôn đúng. Con
ngƣời không thể làm đƣợc điều đó. Bản thân
Buffett cũng có những giai đoạn khó khăn phải
bán lỗ những cổ phiếu mà ông đã mua. Tuy
nhiên, ông thƣờng nắm giữ những cổ phiếu tốt
khá lâu. Nhờ áp dụng một phƣơng pháp đầu tƣ
nhất quán và an toàn – thậm chí còn đƣợc tinh
chỉnh theo thời gian – Buffett đã làm đƣợc
những điều kỳ diệu.
Rất may là bạn không cần phải là một Warren
Buffett mới kiếm đƣợc mức thu nhập trong mơ
từ thị trƣờng chứng khoán. Sự kỳ diệu của lãi
suất kép có nghĩa là bất cứ nhà đầu tƣ cẩn trọng
nào cũng có thể đạt đƣợc thành công thực sự về
lâu dài.
Điều làm cho quyển sách này đặc biệt có giá trị
là Vahan Janjigian không phải là ngƣời mù
quáng khi ông khôn ngoan nhận ra rằng hoạt
động đầu tƣ không diễn ra trong môi trƣờng
chân không. Chƣơng viết về thuế là phần mà tất
cả mọi ngƣời nên đọc, đặc biệt là các chính trị
gia. Đáng ngạc nhiên là một thiên tài nhƣ Buffett
lại có cái nhìn thiển cận về vấn đề then chốt này.
Khi Arnold Schwazenegger quyết định chạy đua
vào chức Thống đốc bang California, Buffett đã
khuyên ông nên ủng hộ việc tăng các loại thuế
đánh trên tài sản, điều này suýt kéo chân Arnold
lại với thế giới điện ảnh Hollywood thay vì đƣa
ông vào Dinh Thống đốc.
Nhƣ nhiều ngƣời khác ở Washington, Buffett
nghĩ rằng ngƣời giàu nên bị đánh thuế thu nhập
với thuế suất cao hơn. Ông cũng ra sức ủng hộ
việc áp dụng thuế tài sản thừa kế.
Buffett tin rằng ngƣời Mỹ đƣợc s

Sách cùng chủ đề

Ai rồi cũng khác
Miễn phí

NHỮNG QUY TẮC TRONG QUẢN LÝ
30,000 vnđ

Vượt Biển Lớn
40,000 vnđ

6 chiếc mũ tư duy
Miễn phí

NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ, NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG
Miễn phí

PQ - CHỈ SỐ ĐAM MÊ
30,000 vnđ

Sống cho điều ý nghĩa hơn
30,000 vnđ

THẬT ĐƠN GIẢN - PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
20,000 vnđ

Tư Duy Tích Cực - Bạn Chính Là Những Gì Bạn Nghĩ!
20,000 vnđ

Tư duy lại tương lai
30,000 vnđ

Xem thêm

Thông tin Ebook

Giới thiệu

NXB Trẻ

Bình luận

Đăng ký nhận thông tin ưu đãi

Top