Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

Khác biệt hay là chết

Tác giả : Jack Trout Steve Rivkin

Giá bán : 30,000 vnđ
Giá giảm : 0%
Còn lại : 30,000 vnđ

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sách Online

Chia sẻ

Trong Đế chế của sự chọn lựa và chọn lọc
ngày nay, nếu bạn không phải là một Coca-Cola
hay một Nike nào đó thì quả là khó để có thể
giành lấy một chỗ đứng vững vàng trong tâm trí
của ngƣời tiêu dùng. Và nếu bạn đã là một
thƣơng hiệu hàng đầu thì cũng không phải là dễ
dàng để có thể bảo vệ đƣợc vị thế đó mãi mãi
bền vững cho dù là bạn đã có đƣợc cái lợi thế
hơn ngƣời đó.
Nếu bảo bạn phải tìm ra một hạt nếp trong
một rá gạo tẻ thì quả là không dễ, nhƣng nếu
bạn chỉ phải tìm ra một hạt lúa trong đó thì rõ
ràng nhiệm vụ này dễ hơn nhiều. Nhƣng dù sao
việc tìm này cũng không phải là hoàn toàn đơn
giản, bạn cũng cần đến kỹ năng để làm cho hạt
lúa kia nổi lên bề mặt của những hạt gạo để bạn
có thể nhận diện đƣợc nó. Để có thể giành đƣợc
một chỗ đứng trong tâm trí của ngƣời tiêu dùng,
thƣơng hiệu của bạn cần phải là một hạt thóc
chứ không phải là một hạt nếp trong rá gạo tẻ
này. Đó là sự khác biệt mà bạn cần phải có. Để
làm cho hạt thóc (hay viên ngọc ?) của bạn nổi
lên trên bề mặt và đƣợc nhận biết lâu bền trong
tâm trí của ngƣời tiêu dùng thì đó lại là nhiệm vụ
của chúng tôi, những công ty quảng cáo và
marketing. Tìm ra và làm nổi bật sự khác biệt
đặc thù của bạn.
Tôi tâm đắc mà giới thiệu với các bạn cuốn
sách này, Differentiate or Die hay Khác Biệt hay
là Chết.
Hầu nhƣ trong suốt một đời làm việc của
chúng tôi, tôi và các đồng sự của tôi đều luôn
rao truyền về tầm quan trọng của việc "là khác
biệt". Trong cuốn Vị thế hoá (Positioning), là
khác biệt có nghĩa là tự cá biệt hoá trong tâm trí
của các đối tƣợng tiềm năng.
Trong cuốn Chiến cuộc Marketing (Marketing
Warfare), là khác biệt có nghĩa là dùng một tƣ
tƣởng cá biệt hoá để bảo vệ, để tiến công, để
đánh bọc hậu hay để trở thành một du kích, một
"Che".
Trong cuốn 22 Quy luật Marketing bất biến
(22 Immutable Laws of Marketing), là khác biệt
có nghĩa là dùng một tƣ tƣởng cá biệt hoá để
xây dựng một thƣơng hiệu.
Trong cuốn Đơn giản là Hoàn hảo (The
Power of Simplicity), là khác biệt có nghĩa là thiết
lập một chiến lƣợc cá biệt hoá. Là khác biệt hầu
nhƣ luôn là trọng tâm của mọi việc mà chúng tôi
đã làm trong suốt ba mƣơi năm vừa qua.
Bạn có thể cho rằng lúc này, thông điệp về
việc "là khác biệt" của chúng tôi đã đƣợc loan
truyền rộng rãi. Hầu nhƣ mọi ngƣời, ai ai cũng
đang bận rộn xây dựng sự khác biệt trong các kế
hoạch của họ. Không một ai không góp mặt với
đời với một ý tƣởng khác biệt trong đầu của anh
ta, ông ta hay cô ta, bà ta. Có đúng nhƣ vậy
không ?
Không hẳn nhƣ vậy.
Định ý của chúng tôi khi viết cuốn sách này là
xét đến hai loại tổ chức. Một loại chƣa hề bao
giờ để tâm đến chuyện là khác biệt. Họ vào
cuộc, mở ra những trận chiến với những yếu tố
cạnh tranh nhƣ "chất lƣợng cao," "giá trị tốt" hay
một điều cũ kỹ vẫn luôn có vẻ hấp dẫn - "sản
phẩm tốt hơn." Họ tin tƣởng vào những lợi thế
cạnh tranh mà họ tự đặt ra cho mình là hơn hẳn
mọi đối thủ nhƣng rồi chính những gì họ tin
tƣởng này lại chính là những gì nhanh chóng
loại họ ra khỏi cuộc chơi.
Họ tụ tập chung quanh họ với những "bậc
thầy chuyên nghiệp," những ngƣời luôn miệng
nói về chất lƣợng, về trao quyền, về việc định
hƣớng vào khách hàng và vô vàn những hình
thức lãnh đạo từ nghệ thuật đến phi nghệ thuật
khác. Bất hạnh thay, mọi đối thủ của họ cũng
đƣợc bao quanh bằng những "bậc thầy" tƣơng
tự. Không có gì là khác biệt.
Một loại các tổ chức khác, là những tổ chức
hiểu đƣợc nhu cầu của việc là khác biệt. Nhƣng
rồi sau một vài nỗ lực phải nói là không đáng kể,
họ đành phải chấp nhận là họ không thể và
không biết làm sao để có thể tự khác biệt hoá.
Họ đành phải chấp nhận là sản phẩm cũng nhƣ
cách thức bán hàng của họ quả là không khác
biệt bao nhiêu với các đối thủ của họ.
Họ đành phải nhắm đến những phƣơng pháp
kích hoạt mãi lực vẫn đƣợc tin tƣởng và áp dụng
rộng rãi. Đáng buồn thay, họ vẫn không thể tạo
thành sự khác biệt họ muốn có với cùng những
phƣơng cách và nhân tố tƣơng tự nhƣ mọi đối
thủ chung quanh họ.
Những tổ chức này cũng không gặt hái đƣợc
bao nhiêu hỗ trợ từ những tên tuổi khoa bảng
lớn. Ví dụ nhƣ Michael Porter của trƣờng đại
học Havard, ngƣời đã nói về nhu cầu của một
Đề nghị Bán Độc quyền (USP, unique selling
proposition) nhƣng lại không thể nói chính xác là
các công ty cần phải làm những gì để đạt đƣợc
cái Đề nghị Bán Độc quyền này. Ông Porter thực
sự chỉ nói đến những gì bên lề nhƣ tính liên tiến
chiến lƣợc, vị thế chiến lƣợc, thƣơng mãi chiến
lƣợc và còn nhiều nữa cho tất cả những ai có
thể trả chi phí cho những điều mà ông nói. Vẫn
không có gì là khác biệt.
Sự hỗ trợ từ các công ty quảng cáo cũng
không đem lại cho họ điều gì tốt hơn. Họ nói và
nghe về những gì nhƣ tính dễ thƣơng, tính đột
phá v.v… Đối với họ những thứ này có vẻ nghệ
thuật hơn là kỹ thuật. Vẫn không có gì là khác
biệt ở đây.
Cuốn sách này đƣợc viết ra là để thay đổi tất
cả những quan điểm đƣợc nói đến ở trên. Nó
vạch ra nhiều cách để bạn có thể tự mình là
khác biệt và tránh khỏi sự cám dỗ của những gì
có vẻ là khác biệt nhƣng thực sự lại tương đồng.
Với cuốn sách này trong tay, các bạn sẽ ở
trong một vị thế tốt hơn để phát triển vững vàng
hơn trong môt thế giới đầy cạnh tranh, không hề
khoan nhƣợng. Đây là một cuốn sách có thể tạo
ra sự khác biệt cho công cuộc kinh doanh của
bạn.

Sách cùng chủ đề

Mười người da đen nhỏ
30,000 vnđ

MỘT LÍT NƯỚC MẮT
40,000 vnđ

TỪNG QUA TUỔI 20
30,000 vnđ

CUỘC SĂN CỪU HOANG
30,000 vnđ

Lấp lánh
30,000 vnđ

NHẢY NHẢY NHẢY
40,000 vnđ

Lắng nghe gió hát
40,000 vnđ

Những ô cửa màu xanh
15,000 vnđ

Nghị lực người đàn bà
40,000 vnđ

Nợ Tình
30,000 vnđ

Xem thêm

Thông tin Ebook

Giới thiệu

NXB Trẻ

Bình luận

Đăng ký nhận thông tin ưu đãi

Top