Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

Huyền Trân Công chúa

Tác giả : Hoàng Quốc Hải

Giá bán : 30,000 vnđ
Giá giảm : 0%
Còn lại : 30,000 vnđ

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sách Online

Chia sẻ

Để bạn đọc tiện theo dõi các nhân vật trong
truyện, tác giả tạm sắp xếp một giản yếu tới tối
giản về phả hệ nhà Trần.
Song có một điều lộn xộn cần nói, đó là việc
hôn nhân của họ Trần. Vì muốn giữ gìn sự
trƣờng tồn của dòng họ, nhà Trần nghiêm cấm
con trai, con gái kết hôn với ngƣời ngoại tộc.
Cho nên, bạn đọc sẽ thấy anh em con chú bác
ruột lấy nhau nhƣ cặp Trần Thủ Độ (Thái sƣ) lấy
Trần Thị Dung (Linh từ quốc mẫu)
Cô cháu ruột lấy nhau nhƣ cặp Thiên Thành
công chúa (em ruột Trần Liễu, Trần Cảnh) lấy
Trần Quốc Tuấn (con Trần Liễu).
Chị em con chú con bác trực hệ lấy nhau:
Khâm từ, Tuyên từ (con gái Trần Hƣng Đạo) lấy
Trần Nhân tông (con trai Trần Thánh tông). Vân
vân và v.v…
Tuy nhiên, việc cấm kết hôn với ngƣời ngoại
tộc chỉ có hiệu lực trong một hai triều đại đầu
của nhà Trần, tới các triều sau, việc đó nhạt dần
đi.
Và chƣa nghe có vụ nào làm nghiêm (tức trị
tội) đối với các cuộc hôn nhân dị tộc. Ngay Trần
Minh tông cũng lấy hai ngƣời cô ruột của Hồ
Quý Ly về làm phi.
Dẫu sao, đây cũng là một cuộc đại loạn luân
mà lịch sử từng biết đến và không có gì có thể
biện minh đƣợc.
Trong phả hệ này, tôi sẽ không thống kê đầy
đủ mỗi đời vua sinh đƣợc mấy hoàng tử, mấy
công chúa, mà chỉ đề cập tới những ngƣời nổi
tiếng trong lịch sử và là nhân vật của tiểu thuyết.
Ví nhƣ Trần Thái tông riêng con trai sinh đƣợc 6
ngƣời. Trong phả hệ này tôi chỉ kể có 5. Các vị
khác cũng vậy.
Và sau rốt, phả hệ tối giản này dùng cho cả 4
tập: Bão táp cung đình; Thăng Long nổi giận;
Huyền Trân công chúa; Vƣơng triều sụp đổ.
Coi nhƣ ta chấp nhận gia hệ nhà Trần bắt
đầu từ cụ Trần Hấp.
TRẦN HẤP sinh TRẦN LÝ.
TRẦN LÝ sinh TRẦN THỪA.
TRẦN THỪA sinh TRẦN LIỄU và TRẦN
CẢNH
Do sự tế vi của thời thế khi nhà Trần làm
cuộc đảo chính, Lý Chiêu Hoàng nhƣờng ngôi
cho chồng, nên Trần Cảnh là em lên ngôi vua,
còn Trần Liễu lúc ấy đã trƣởng thành mà không
đƣợc tức vị, từ đó nảy sinh mâu thuẫn khá sâu
sắc trong hai dòng trƣởng và thứ âm ỉ lâu dài.
Chi trƣởng:
TRẦN LIỄU sinh:
- TRẦN QUỐC TRUNG còn gọi là TRẦN
TUNG có pháp danh TUỆ TRUNG THƢỢNG
SỸ.
- TRẦN QUỐC TUẤN tức HƢNG ĐẠO
VƢƠNG.
- TRẦN VŨ THÀNH tức VƢƠNG DOÃN.
Trần Quốc Tuấn sau làm Quốc công tiết chế
thống lĩnh chƣ quân sự, tƣơng đƣơng với chức
Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tƣ lệnh
quân đội ngày nay. Trần Quốc Tuấn sinh đƣợc
bốn ngƣời con trai, đồng thời là bốn danh tƣớng:
- Hƣng Vũ vƣơng TRẦN QUỐC NGHIỄN.
- Hƣng Trí vƣơng TRẦN QUỐC HIẾN.
- Hƣng Hiếu vƣơng TRẦN QUỐC UẤT.
- Hƣng Nhƣợng vƣơng TRẦN QUỐC TẢNG.
Trong lịch sử đã có một giai đoạn khá dài
nhầm lẫn, coi Trần Quốc Tảng là Tuệ Trung
Thƣợng sỹ. Sự thật Thƣợng sỹ là bác ruột của
Quốc Tảng.
Chi thứ:
TRẦN CẢNH lên ngôi vua miếu hiệu là Trần
Thái tông.
TRẦN CẢNH (Trần Thái tông) sinh:
- TRẦN QUỐC KHANG. (Bà Thuận Thiên là
vợ thứ của Trần Liễu, khi đã có chửa Quốc
Khang đƣợc hai tháng, Trần Thủ Độ và Trần Thị
Dung ép Trần Cảnh (Thái tôn) phải cƣớp lấy. Do
vậy khi Quốc Khang lớn lên không đƣợc truyền
ngôi).
- TRẦN HOẢNG (Trần Thánh tông).
- TRẦN QUANG KHẢI.
- TRẦN ÍCH TẮC.
- TRẦN NHẬT DUẬT.
Các con của Trần Thái tông đều là những
bậc danh tƣớng văn võ toàn tài, sử sách không
ngớt lời ca ngợi, trừ Trần Ích Tắc trong cuộc
kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ II
(1285 - 1286) đem cả nhà đi đầu hàng quân xâm
lƣợc, sau chúng đƣa về Yên Kinh rồi chết già ở
đó.
Trần Thái tông còn có nàng công chúa út nổi
tiếng trong lịch sử là AN TƢ.
TRẦN HOẢNG (Trần Thánh tông) sinh:
- TRẦN KHẨM (Trần Nhân tông).
- TRẦN NHÂN TÔNG sinh:
- TRẦN THUYÊN (Trần Anh tông).
Trần Nhân tông còn có ngƣời con gái út là
công chúa HUYỀN TRÂN, gả cho vua Champa,
mà sính lễ gồm cả hai châu: Ô, Lý (miền đất Trị -
Thiên ngày nay).
TRẦN ANH TÔNG sinh
- TRẦN MẠNH (Trần Minh tông có 11 ngƣời
con trai).
TRẦN MINH TÔNG sinh:
- TRẦN VƢỢNG (Trần Hiến tông).
- TRẦN HẠO (Trần Dụ tông).
- TRẦN PHỦ (Trần Nghệ tông).
- TRẦN KÍNH (Trần Duệ tông).
Trần Minh tông còn có ngƣời con nữa là
CUNG TÚC ĐẠI VƢƠNG NGUYÊN DỤC, lấy vợ
là đào hát chèo đã có mang sẵn. Nguyên ngƣời
này là vợ của ngƣời phƣờng hát chèo Dƣơng
Khƣơng. Sau đẻ ra Nhật Lễ. Khi Dụ tông mất, bà
thái hậu phò Nhật Lễ lên ngôi. Chƣa đƣợc một
năm thì những ngƣời trong tôn thất nổi lên nhƣ
Trần Phủ, Trần Kính, Trần Nguyên Đán (Nguyên
Đán là cháu trực hệ bốn đời của Trần Quang
Khải) và công chúa Thiên Ninh (con Trần Minh
tông) diệt Nhật Lễ, lấy lại ngôi vua.
Trần Kính (Trần Duệ tông) còn có ngƣời con
là Trần Hiện. Duệ tông chết trận tại thành Chà
Bàn (Champa). Trần Nghệ tông cho cháu là Trần
Hiện lên ngôi vua.
Sau vì có ý bài xích Hồ Quý Ly, nên Quý Ly
xúi Nghệ tông phế truất rồi buộc phải thắt cổ tự
tử.
Trần Nghệ tông có ngƣời con là Ngự Câu
vƣơng Húc theo chú là Trần Duệ tông sang
đánh Champa, bị Chế Bồng Nga bắt làm con tin.
Một ngƣời nữa là thiếu úy (Thiếu úy: thuộc hàng
tam công (Thiếu úy - thiếu sƣ - thiếu bảo) - ba
chức quan trong đầu triều.) Trang Định vƣơng
Ngạc bị Hồ Quý Ly giết. Và sau rốt ngƣời con út
là Trần Ngung (con rể của Hồ Quý Ly). Sau khi
phế truất Trần Hiện, Ngung đƣợc đặt lên ngôi
vua, hiệu là Trần Thuận tông.
Hồ Quý Ly ép Trần Thuận tông đi tu rồi bức
tử. Đem con của Thuận tông là hoàng tử Án 3
tuổi lên ngôi vua, hiệu là Trần Thiếu đế. Hơn một
năm sau (1400), Hồ Quý Ly phế Án (cháu
ngoại), tự lập mình lên ngôi vua. Vậy là nhà Trần
diệt, nhà Hồ lên.

Sách cùng chủ đề

Mười người da đen nhỏ
30,000 vnđ

MỘT LÍT NƯỚC MẮT
40,000 vnđ

TỪNG QUA TUỔI 20
30,000 vnđ

CUỘC SĂN CỪU HOANG
30,000 vnđ

Lấp lánh
30,000 vnđ

NHẢY NHẢY NHẢY
40,000 vnđ

Lắng nghe gió hát
40,000 vnđ

Những ô cửa màu xanh
15,000 vnđ

Nghị lực người đàn bà
40,000 vnđ

Nợ Tình
30,000 vnđ

Xem thêm

Thông tin Ebook

Giới thiệu

NXB Phụ Nữ

Bình luận

Đăng ký nhận thông tin ưu đãi

Top